Skip to content

Publicaties

Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

Per 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (hierna: WHOA) inwerking getreden. Het doel van de WHOA is dat bedrijven de mogelijkheid krijgen om haar schulden te herstructureren zodat een faillissement voorkomen wordt. Dit herstructureren kan bijvoorbeeld middels een reorganisatie of een herfinanciering. Levensvatbare bedrijven worden op die wijze in de mogelijkheid gesteld om toch hun onderneming voort te zetten. Onder andere in de coronapandemie biedt dit voor veel bedrijven een mogelijkheid. De WHOA voorkomt onnodig en potentieel schadelijke faillissementen. Tevens zorgt het voor behoud van banen en bedrijfswaarde. Artikel 369 lid 6 van de Faillissementswet bepaalt dat de WHOA voorziet in een tweetal procedures waarbinnen in geval van dreigende insolventie een akkoord met schuldeisers tot stand kan worden gebracht. Deze akkoordprocedure buiten faillissement kan zowel besloten als openbaar plaatsvinden. Het akkoord vindt plaats onder toezicht van de rechter. De schuldenaar verkrijgt een sterkere positie doordat de rechter schuldeisers kan dwingen deel te nemen aan het akkoord. Om die reden wordt het ook wel een ‘dwangakkoord’ genoemd. Bij een nv of bv zijn eveneens aandeelhouders betrokken gelet op de positie van achtergesteld schuldeiser.

Werking van de WHOA in een notendop

Crediteuren qua gelijke omvang of gelijke rechten worden in klassen ingedeeld. Per klasse wordt gestemd over het akkoord. Een twee derde van het totaal aan vorderingen per klasse dient voor te stemmen. Voorheen dienden alle schuldeisers in te stemmen. Schuldeisers en/of aandeelhouders behoren onder het akkoord beter af te zijn dan in het geval van insolventie. In het laatste geval dient de rechter de homologatie, ofwel goedkeuring, te weigeren. Het komt er eenvoudigweg op neer dat een deel van de schulden van de onderneming wordt kwijtgescholden, zodat het bedrijf in haar geheel voortgezet kan worden. Voor haar crediteuren zal ondanks een flinke waardedaling de opbrengst meer zijn dan in het geval van insolventie.

Vereisten

Vereisten voor het dwangakkoord zijn de volgende:

  1.  Allereerst dient het bedrijf haar schulden niet meer te kunnen betalen;
  2.  Het bedrijf is in beginsel winstgevend;
  3.  Het dwangakkoord dient gunstiger voor schuldeisers te zijn dan een faillissement;
  4.  Het akkoord behoort aan de wettelijke voorschriften te voldoen (maar is daarbuiten vormvrij);
  5.  Geld en bezittingen dienen op evenredige wijze onder crediteuren te worden verdeeld;
  6.  Minstens één schuldeiser behoort vóór het akkoord te stemmen;
  7.  Arbeidsvoorwaarden van het personeel van het bedrijf blijven hetzelfde.

Het inschakelen van een advocaat is om meerdere redenen wenselijk. Wij kunnen voor u een afkoelingsperiode verzoeken; een akkoord ter goedkeuring bij de rechter indienen en/of een herstructureringsdeskundige verzoeken.

Kortom, de WHOA kan een alternatief bieden voor een faillissement waardoor de onderneming voort kan blijven bestaan. Bij MulderVanGeel advocaten en bedrijfsadviseurs adviseren we u graag specifiek over de WHOA en insolventierecht in het algemeen. Door het in huis hebben van een verscheidenheid aan rechtsgebieden kunnen we u op meerdere vlakken bijstaan. Voor een vrijblijvend advies kunt u contact opnemen via 0546 – 575 988.

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op:

Marc van Geel
mr. M.J.J. van Geel
Advocaat (partner)