Skip to content

Privacy statement MulderVanGeel advocaten en bedrijfsadviseurs

MulderVanGeel is gevestigd te (7602 KM) Almelo aan het Bedrijvenpark Twente 427 en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 08164918. MulderVanGeel is bereikbaar via info@muldervangeel.nl en telefonisch op 0546 – 575 988. Voor vragen over uw persoonsgegevens kunt u onze Functionaris Gegevensbescherming, de heer Mr. L.S.F. ten Feld, via die contactgegevens of rechtstreeks op tenfeld@muldervangeel.nl benaderen. MulderVanGeel acht een zorgvuldige en transparante omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. In dit privacy statement zal zij daarom toelichten welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom en wat uw rechten als betrokkene in dat kader zijn.

PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN EN BEWARING

MulderVanGeel is actief op het gebied van de juridische advisering en advocatuur. Bij het verrichten van haar diensten maakt MulderVanGeel gebruik van persoonsgegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om voor- en achternaam, adresgegevens, contactgegevens, etc. Het type persoonsgegevens dat MulderVanGeel verwerkt verschilt van geval tot geval, maar beperkt zich telkens tot de persoonsgegevens welke door opdrachtgever zijn verstrekt. MulderVanGeel verlangt daarbij van de opdrachtgever dat deze zich vergewist van de rechtmatigheid van de verstrekking en verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de opdracht.

Persoonsgegevens worden telkens slechts verwerkt voor zover dat noodzakelijk is om goed uitvoering te kunnen geven aan een verstrekte opdracht. Daarnaast verwerkt MulderVanGeel persoonsgegevens om haar relatie met opdrachtgevers te onderhouden en om haar commerciële belangen te waarborgen. MulderVanGeel zal uw persoonsgegevens echter niet aan derden doorzenden, behoudens indien en voor zover dat voor een goede uitvoering van de verstrekte opdracht noodzakelijk is. Uiteraard kunt u zich te allen tijde tot MulderVanGeel wenden met vragen over de verwerking van door of namens u verstrekte persoonsgegevens.

MulderVanGeel bewaart de persoonsgegevens voor de duur van de uitvoering van een opdracht. Na afronding van een opdracht zal MulderVanGeel de wettelijke bewaartermijnen in acht nemen. Na verstrijken van de wettelijke bewaartermijn zal MulderVanGeel in principe tot vernietiging van de persoonsgegevens overgaan.

BEVEILIGING EN DERDEN

MulderVanGeel heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van de vertrouwelijkheid van door of namens u verstrekte persoonsgegevens. Zo heeft MulderVanGeel haar medewerkers contractueel tot geheimhouding verplicht en heeft zij ook met door haar ingeschakelde derden heldere afspraken omtrent de gegevensbescherming gemaakt.

UW RECHTEN ALS BETROKKENE

Wanneer uw persoonsgegevens door MulderVanGeel verwerkt worden heeft u bepaalde rechten als betrokkene. Voor zover MulderVanGeel in dat kader als verwerkingsverantwoordelijke geldt, kan zij u bij de uitoefening van die rechten rechtstreeks te woord staan. Voor zover MulderVanGeel slechts als verwerker is ingeschakeld zal zij u op uw eerste verzoek naar de juiste (verwerkingsverantwoordelijke) partij doorverwijzen.

MulderVanGeel hecht eraan u omtrent uw rechten als betrokkene te informeren. Het voert te ver om uw rechten uitputtend te behandelen, maar in het hiernavolgende geven wij u in ieder geval een overzicht in de situatie dat MulderVanGeel als verwerkingsverantwoordelijke geldt. MulderVanGeel zal voordat zij uw verzoek in behandeling kan nemen wel eerst uw identiteit moeten vaststellen. MulderVanGeel kan u in dat kader dus verzoeken om u te identificeren alvorens zij bijvoorbeeld een verzoek om inzage in behandeling neemt. Voor verdere vragen over uw rechten als betrokkene kunt u uiteraard contact opnemen.

Indien de verwerking van persoonsgegevens op uw toestemming berust, kunt u vanzelfsprekend te allen tijde uw toestemming intrekken. Dat kan op dezelfde wijze als waarop u uw toestemming hebt verstrekt, en in ieder geval schriftelijk of per e-mail. U kunt als betrokkene te allen tijde MulderVanGeel verzoeken om inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens. MulderVanGeel zal u in dat geval in beginsel inzage geven en eventueel nadere informatie en toelichtingen verschaffen. Onder omstandigheden zoals in de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaald kunt u ook verzoeken om uw persoonsgegevens in machineleesbare vorm te verkrijgen, zodat u deze gegevens bij een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt onderbrengen. Indien u constateert dat uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet langer actueel zijn, kunt u MulderVanGeel om correctie of aanvulling verzoeken. Als u van mening bent dat MulderVanGeel persoonsgegevens bewaard of verwerkt die bijvoorbeeld niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk zijn verstrekt of die naar uw mening onrechtmatig worden verwerkt, kunt u MulderVanGeel verzoeken deze persoonsgegevens te verwijderen. MulderVanGeel zal tot verwijdering overgaan als uw verzoek inderdaad aan de eisen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet. U kunt MulderVanGeel verzoeken om uw persoonsgegevens niet verder te verwerken, bijvoorbeeld als u wilt dat bepaalde persoonsgegevens niet langer verwerkt worden of als u wilt voorkomen dat MulderVanGeel tot vernietiging overgaat. Tot slot kunt u bij MulderVanGeel bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een klacht daaromtrent indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Voor meer informatie omtrent de Autoriteit persoonsgegevens en uw rechten als betrokkene verwijst MulderVanGeel naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Indien uw bezwaar of klacht niet tot het gewenste resultaat leidt kun u zich tot slot ook nog middels verzoekschrift wenden tot de rechtbank.

GEBRUIK VAN COOKIES

De website van MulderVanGeel maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine bestanden die via uw webbrowser op uw computer worden geplaatst om bijvoorbeeld uw voorkeuren bij het bezoek aan de website op te slaan en bij navolgend bezoek automatisch door te voeren. MulderVanGeel maakt dus gebruik van functionele cookies om uw bezoek aan onze website te optimaliseren.

Cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van uw website. Hoe u dat doet kunt u via de helpfunctie van uw webbrowser achterhalen. Het gebruik van cookies is niet verplicht, maar uitschakeling van de cookies kan wel gevolgen hebben voor de gebruikservaring en functionaliteit van de website.

TOT SLOT

MulderVanGeel behoudt zich het recht voor om haar privacy statement te updaten of anderszins te wijzigen. Mocht u naar aanleiding van dit privacy statement nog vragen hebben dan kunt u te allen tijde contact opnemen via info@muldervangeel.nl of op 0546 – 575 988 of met onze Functionaris Gegevensbescherming op tenfeld@muldervangeel.nl. Wij helpen u graag verder!