Skip to content

Algemene voorwaarden MulderVanGeel advocaten en bedrijfsadviseurs

MulderVanGeel is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mulsteem werkmaatschappij B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten – zowel huidige, toekomstige, als gewijzigde opdrachten – die aan MulderVanGeel of de door MulderVanGeel ingeschakelde medewerkers of derden worden verstrekt. Alsmede op alle rechtsbetrekkingen die daarmee verband houden.

Voor zover één of meerdere bepalingen in de onderhavige algemene voorwaarden onverbindend mocht blijken te zijn, bijvoorbeeld wegens gebleken nietigheid of vernietiging, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in onderling overleg een nieuwe bepaling formuleren die naar aard, inhoud en strekking zoveel mogelijk aansluit bij de onverbindend gebleken bepaling.

Deze algemene voorwaarden, inclusief de daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperking, zijn mede bestemd voor iedere derde, al dan niet in dienstverband, die bij de uitvoering van enige opdracht is betrokken, of uit dien hoofde aansprakelijk is of kan zijn. De onderhavige bepaling betreft uitdrukkelijk een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 t/m 256 BW. Voornoemde derden komt derhalve een zelfstandig beroep op deze voorwaarden toe.

Uitsluitend MulderVanGeel zal optreden als opdrachtnemer. Tussen de opdrachtgever en de persoon die de werkzaamheden krachtens enige rechtsverhouding tot MulderVanGeel uitvoert, komt geen overeenkomst tot stand, ook niet wanneer de opdracht met het oog op uitvoering door die persoon wordt gegeven. Het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De overeenkomst omvat de uitdrukkelijke volmacht van opdrachtgever aan MulderVanGeel om namens en voor rekening van de opdrachtgever rechtshandelingen te verrichten.

Voor zover de opdrachtgever voor de uitvoering van een opdracht persoonsgegevens verstrekt, staat de opdrachtgever ervoor in dat deze persoonsgegevens rechtmatig verstrekt en verwerkt kunnen worden en dat met de verstrekking van persoonsgegevens geen inbreuk op de rechten of gerechtvaardigde belangen van derden wordt gemaakt. De opdrachtgever vrijwaart MulderVanGeel voor rechtsvorderingen en andersoortige aanspraken door derden, de Autoriteit persoonsgegevens daaronder begrepen, wegens een onrechtmatige verwerking van door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens. Voorgaande is slechts anders indien ter zake van een onrechtmatige verwerking MulderVanGeel opzet althans bewuste roekeloosheid valt te verwijten.

Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium komt tot stand aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht afgesproken uurtarief. MulderVanGeel is bevoegd om het basisuurtarief jaarlijks aan te passen aan de prijsontwikkeling met een maximum van 8%. Verschotten bestaan uit werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door MulderVanGeel ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald. Deze kosten worden zonder opslag doorberekend. Daarnaast worden kantoorkosten in rekening gebracht die forfaitair worden vastgesteld op 6% van het honorarium. MulderVanGeel kan, indien daartoe gelet op de aard of het spoedeisend karakter van de zaak aanleiding bestaat, van de opdrachtgever een voorschot op het honorarium verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden aan te vangen. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW.

De werkzaamheden worden maandelijks middels een factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling van de facturen dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum, zijnde een fatale termijn, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Wanneer de uiterste betalingstermijn met 30 dagen wordt overschreden (zijnde 44 dagen na factuurdatum) zal MulderVanGeel, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, een rente van 1,0% per maand in rekening brengen. Indien na aanmaning betaling achterwege blijft, is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00. MulderVanGeel is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien betaling van het voorschot of enige andere opeisbare factuur ondanks sommatie uitblijft.

MulderVanGeel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gemiste inkomsten of gederfde winst, behoudens indien en voor zover sprake is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid van MulderVanGeel is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of enig andere verzekering, dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de betreffende opdracht betaalde honorarium, met een maximum van € 15.000,00, behoudens indien en voor zover sprake is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat MulderVanGeel aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte zaken.

De keuze van MulderVanGeel om derden in te schakelen zal met de nodige zorgvuldigheid geschieden en waar mogelijk in overleg met opdrachtgever. MulderVanGeel is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van of schade veroorzaakt door deze derden. De opdrachtgever machtigt MulderVanGeel om algemene voorwaarden (met eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door deze derden te aanvaarden, ook ten behoeve van en namens de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart MulderVanGeel tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid van de zijde van MulderVanGeel.

MulderVanGeel is niet aansprakelijk voor het geval dat de Stichting Beheer Derdengelden niet tot betaling aan de opdrachtgever in staat zou zijn omdat de bankinstelling waar die stichting een of meer rekeningen aanhoudt niet aan zijn verplichtingen jegens de stichting kan voldoen.

Een vordering tot schadevergoeding op MulderVanGeel vervalt indien niet binnen een maand nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden schriftelijk melding van de schade bij MulderVanGeel is gedaan, behalve als het een vordering van een consument betreft.

De Kantoorklachtenregeling MulderVanGeel zoals deze is vermeld op onze website (www.muldervangeel.nl), is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen advocaten van MulderVanGeel en de opdrachtgever.

Op de rechtsverhouding tussen MulderVanGeel en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter bij Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.

Op de dienstverlening van MulderVanGeel zijn bovengenoemde algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn weergegeven op de achterzijde van ons briefpapier, als ook vermeld op onze website www.muldervangeel.nl. Desgewenst worden de algemene voorwaarden kosteloos ter hand gesteld.