Skip to content

Publicaties

Verhalen van loonkosten en de transitievergoeding van een arbeidsongeschikte werknemer

Het zal je maar overkomen. Je hebt kortgeleden besloten om personeel in dienst te nemen. Je bent begonnen met twee medewerkers en drie maanden later zit één van hen ziek thuis, arbeidsongeschikt geraakt door toedoen van een derde. Je zit met de handen in het haar, want de verplichte loondoorbetaling houd je niet lang vol. Daarnaast ben je als werkgever ook nog verplicht om de re-integratie van de werknemer te faciliteren (en dus te betalen). Allemaal extra uitgaven die jij er als beginnend werkgever net niet bij kunt hebben, en dat allemaal buiten jouw schuld om. Wat kun je doen?

Een schadevergoeding komt bij letsel in beginsel alleen toe aan de gekwetste zelf. In de wet is een uitzondering opgenomen voor kosten van de werkgever, die zijn ontstaan door arbeidsongeschiktheid van zijn werknemer die door een derde zijn veroorzaakt.

Verhalen van loonkosten

Op basis van de wet mag de werkgever de tijdens ziekte verplichte loondoorbetaling verhalen op de aansprakelijke partij. Let er daarbij op dat de werkgever alleen het loon kan verhalen dat de aansprakelijke partij had moeten betalen als er geen wettelijke loonbetalingsverplichting voor de werkgever zou zijn geweest. Als werkgever kun je dus alleen het nettoloon verhalen op de aansprakelijke partij.

Re-integratiekosten

Naast de netto loonkosten, heeft de werkgever ook recht op vergoeding van de re-integratiekosten en op vergoeding van de redelijke kosten voor de vaststelling en verkrijging van alle kosten. Hiervoor mag door de werkgever ook een belangenbehartiger, bijvoorbeeld een advocaat, worden ingeschakeld. Deze advieskosten komen voor rekening van de aansprakelijke partij.

Transitievergoeding

Als de werknemer als gevolg van het letsel twee jaar (of langer) arbeidsongeschikt is, mag de werkgever de arbeidsongeschikte werknemer ontslaan vanwege langdurige ziekte. De werkgever is op grond van de wet dan wel verplicht om een transitievergoeding te betalen. Werkgevers hadden gehoopt dat deze kosten ook door de aansprakelijke partij vergoed zouden worden, maar daarvoor biedt de wet geen ruimte. De wet geeft een limitatieve opsomming van de kosten die door de werkgever verhaald kunnen worden op de aansprakelijke partij, en de transitievergoeding valt daar niet onder. Wel is er door de overheid een alternatief bedacht.

Vanaf 1 april 2020 kan de werkgever compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die is betaald bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Daarvoor moet zijn voldaan aan door de werkgever te bewijzen minimum vereisten:

  • De werknemer is ontslagen vanwege langdurige ziekte;
  • De werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
  • De werkgever heeft de transitievergoeding ook daadwerkelijk aan de werknemer betaald.

Deze aanvraag moet uiterlijk 6 maanden na betaling van de volledige transitievergoeding zijn ingediend bij het UWV. Deze regeling geldt overigens ook voor werknemers die niet door toedoen van een derde langdurig arbeidsongeschikt zijn geraakt, maar bijvoorbeeld door ziekte.

In het kort

Zoals geschreven moeten de kosten die het vaststelling en verkrijging van de loonschade en re-integratiekosten met zich meebrengen, worden vergoed door de aansprakelijke partij. Is jouw werknemer door toedoen van een ander arbeidsongeschikt geraakt? Neem dan vrijblijvend contact op met mr. Chris Harmsen (06-15 19 51 60), dé specialist bij MulderVanGeel op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht.

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op: