Skip to content

Publicaties

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Op 31 maart 2020 is bekend geworden dat de coronamaatregelen worden verlengd t/m 28 april. Het zijn voor ons allen, of u nu ondernemer bent of werknemer bizarre tijden. Naast de verlenging heeft de regering gisterenmiddag ook de regeling ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid’ gepubliceerd. Veel van de vragen die opkwamen bij de eerste aankondiging van deze regeling, zijn met deze publicatie beantwoord. Wel maakt duidelijk dat een noodmaatregel die in zo’n korte tijd is opgesteld en die bewust generiek is gemaakt, nieuwe vragen opwerpt voor specifieke situaties.

De regeling maakt duidelijk wat de administratieve voorwaarden zijn waaraan moet worden voldaan om voor de regeling, die in feite een subsidie betreft, in aanmerking te komen. Het digitale loket dat door het UWV wordt geopend, zal uiterlijk 14 april openen maar het UWV heeft de ambitie dat dit reeds 6 april zal plaatsvinden. De regeling maakt duidelijk wat onder het begrip ‘omzet’ wordt verstaan en dat voor de bepaling hiervan wordt gekeken naar de omzet over, indien van toepassing, het concern terwijl de regeling per juridische entiteit moet worden aangevraagd.

Naast de administratie voorwaarden zoals vastgelegd in de regeling (o.a. digitaal aanvragen en de onderbouwing van het omzetverlies), zijn in artikel 13 nadere verplichtingen vastgesteld waaraan moet worden voldaan. Deze verplichtingen zijn:

Artikel 13. Verplichtingen

Aan de werkgever aan wie subsidie wordt verleend, worden de volgende verplichtingen opgelegd:
a. de werkgever is verplicht de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden;
b. de werkgever doet na 18 maart 2020 geen verzoek om toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen op grond van artikel 669, derde lid, onderdeel a, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, gedurende het tijdvak waarover subsidie is verleend;
c. de werkgever is verplicht de subsidie uitsluitend aan te wenden voor de betaling van de loonkosten;
d. de werkgever is verplicht de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden, of bij het ontbreken daarvan, de werknemers te informeren over de subsidieverlening;
e. de werkgever voert een zodanig controleerbare administratie dat alle voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde gegevens kunnen worden nagegaan en verleent desgevraagd tot vijf jaar na de datum van vaststelling van de subsidie inzage in deze administratie;
f. de werkgever doet de loonaangifte op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten;
g. de werkgever meldt onverwijld en schriftelijk aan de minister indien zich andere omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie;
h. de werkgever overlegt na afloop van de periode waarover subsidie is verleend een definitieve opgave van de omzetdaling met daarbij een accountantsverklaring van een accountant als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het accountantsberoep;
i. indien aan de werkgever loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verleend, informeert de werkgever het college van burgemeester en wethouders dat de loonkostensubsidie heeft verleend, over de subsidieverlening op grond van deze regeling;
j. de werkgever werkt tot vijf jaar na de datum van vaststelling van de subsidie, onder meer door het verschaffen van de daartoe benodigde inlichtingen, gegevens en bescheiden, mee aan door of namens de minister ingesteld onderzoek dat erop is gericht de minister inlichtingen te verschaffen die van belang zijn voor het nemen van een besluit over het verstrekken van de subsidie, de vaststelling van de rechtmatigheid daarvan, of de ontwikkeling van het beleid van de minister.

De waarschijnlijk belangrijkste verplichting is in sub b geformuleerd en houdt in dat gedurende de periode dat van de noodmaatregel gebruik wordt gemaakt de arbeidsovereenkomst niet mag worden opgezegd wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Voor een dergelijk ontslag dient bij het UWV toestemming te worden gevraagd. In de voorwaarden is niet vermeld dat het de werkgever niet is toegestaan om een vaststellingsovereenkomst te sluiten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, of om de rechtbank te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Wel wordt in sub a een moreel appel gedaan op alle werkgevers om de loonsom zoveel als mogelijk gelijk te houden.

De gehele regeling is te openen met de volgende link:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/03/31/regeling-now

Indien u vragen heeft wat de noodmaatregel voor u of uw organisatie betekent, bel dan gerust voor een vrijblijvend advies met mr. L.S.F. ten Feld. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0546) 57 59 88.

Deze informatie delen:

Vragen? neem dan gerust contact op:

Simon ten Feld
mr. L.S.F. ten Feld
Advocaat (partner)